Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu, jest NETSTEL Software Marcin Matusiak, Spółka Jawna z siedzibą na ul. Prądnicka 41/2 31-202 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000269073, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 677-22-83-320 (dalej: „Organizatorem”).

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook. Portal społecznościowy Facebook stanowi wyłącznie platformę komunikacji za pomocą której Organizator i uczestnicy Konkursu nawiązują kontakt. Portal Facebook, a w szczególności Facebook inc. oraz Facebook Ireland Limited nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora i uczestników Konkursu w ramach wykonywania przez nich działań związanych z Konkursem.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wczasowicze (dalej: „Fanpage”).

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od 28.03.2018 r. do dnia 8.04.2018 r. do godziny 23:59:59. W powyższym okresie Uczestnicy mogą wykonywać zadanie konkursowe i zgłaszać je do Konkursu.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook zgodne z jego regulaminem, które zamieszczą komentarz pod postem konkursowym na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/wczasowicze (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

5. Uczestnik przystępuje do Konkursu i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.

7. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 8 poniżej.

8. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.


§ 3. NAGRODA

1. Organizator gwarantuje następujące nagrody: 20 przewodników turystycznych (dalej: „Nagroda”).

2. Nagroda konkursowa zostanie pozostawiona przez Organizatora do odebrania przez Zwycięzcę na jego nazwisko w Biurze Podróży Wycieczka.pl w Futura Park Kraków przy ul. Prof. A. Różańskiego 32 32-085 Modlniczka. Nagród Organizator nie wysyła pocztą.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Po upływie terminu do wysyłania Zgłoszeń Konkursowych, jury powołane przez Organizatora wybierze dwadzieścia najciekawszych i najbardziej kreatywnych Zgłoszeń Konkursowych.

2. Jury wybierze 20 zwycięzców Konkursu do dnia 11.04.2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12.04.2018 r. na portalu Facebook, na Fanpage’u Organizatora.

3. Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Facebook ze zwycięzcami Konkursu z informacją o wygranej w Konkursie do dnia 12.04.2018 r. Organizator może w ramach wpisu na portalu Facebook z ogłoszeniem wyników Konkursu, w ramach zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnić imię i nazwisko lub pseudonim na którym występuje na portalu Facebook zwycięzca oraz Zgłoszenie Konkursowe wraz z informacją, że Uczestnik ten jest zwycięzcą Konkursu.

4. Nagrody można odebrać w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu, wyłącznie w Biurze Podróży Wycieczka.pl w Futura Park Kraków przy ul. Prof. A. Różańskiego 32 32-085 Modlniczka.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników jest Organizator. Dane przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej Konkursu (www.wycieczka.pl).


 ˆNa górę strony

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw wiadomość »
lub:
Porozmawiaj
z konsultantem
12 333 77 79
pn-sb: 10-21, nd: 10-20
woman-in-hat.jpg
Dlaczego warto rezerwować
na Wycieczka.pl?
  • Gwarancja najniższej ceny!
  • Miła i fachowa pomoc konsultanta
  • Bezpieczne zakupy
Odwiedź nasz salon sprzedaży
w Krakowie!
Biuro
Biuro Podróży Wycieczka.pl
Futura Park Kraków
ul. Prof. A. Różańskiego 32
32-085 Modlniczka k. Krakowa

Zobacz na mapie »
Pomożemy Ci znaleźć odpowiednią ofertę.
Zostaw swój numer. Oddzwonimy wkrótce.